Over ons

Wat is een Vrije Evangelische Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder is ontstaan in 1951. De eerste dienst werd gehouden op zondag 3 juni 1951 door Ds. Rijkhoek van de binnenlandse zending van de Vrije Evangelische Gemeenten.

De oorsprong van de Vrije Evangelische Gemeenten ligt in de vorige eeuw. Hun ontstaan is gedeeltelijk gebaseerd op de invloed van de Zwitserse reveilbeweging met haar aandacht voor de plaatselijke gemeente en het persoonlijk geloof, met een grote belangstelling voor de zending, maar ook bezwaren tegen de Nederlands Hervormde kerk en een afkeer van staatsbemoeienis met de kerken. Vanaf het begin wordt de nadruk gelegd op het persoonlijk geloof van de leden en dit wordt neergelegd in de beginselverklaring van 1883.

De Vrije Evangelische Gemeenten zijn zendingsgemeenten, met een grote nadruk op de Maranatha gedachte, waarin tot uiting wordt gebracht dat we spoedig de komst van de Here Jezus op aarde verwachten.

“Vrije” in onze naam wil zeggen dat wij plaatselijk zelfstandige gemeenten zijn, waarbij de kerkenraad en de gemeenteleden de verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van de gemeente. We aanvaarden Gods Woord als het hoogste gezag en de Bijbel is de enige grondslag voor onze gemeente en voor ons persoonlijk.

Erediensten

Iedere zondagmorgen wordt er een “eredienst” gehouden die om 10 uur begint en ongeveer half twaalf eindigt.
De diensten staan in het teken van aanbidding, lofprijzing, voorbede, dankzegging en niet als laatste “onderwijzing” Daarbij moet de Here Jezus altijd in het middelpunt staan.
De leiding van de dienst wordt gezamenlijk gedragen door de Oudste van dienst die de mededelingen doorgeeft en het “Votum & groet” uitspreekt, door de zangleider/ster die de leiding heeft bij de aanbidding en lofprijzing en door de voorganger die ons voorgaat in voorbede, dankzegging en onderwijzing.
Er wordt in onze gemeente gezongen uit de Johan de Heer bundel, de Glorie klokken bundel en uit de Opwekkingsbundel.
We zingen de liederen onder begeleiding van een backinggroep en een aantal muzikanten, die hun talenten op deze manier ten dienste van de Heer en Zijn gemeente inzetten.

Omdat we geloven niet buiten de leiding van de Heilige Geest te kunnen wordt de kerkdienst, kinderkerk en crèche, opgedragen in het consistoriegebed door de Oudsten en Diakenen. Ook de muziekgroep vraagt voor het begin van de dienst Gods Zegen over de zangdienst.

Het eerste gedeelte van de dienst, dat voornamelijk in het teken staat van de begroeting, lofprijzing en aanbidding, wordt bijgewoond door de kinderen van de kinderkerk. Speciaal voor de kinderen worden er ook één of meerdere kinderliederen gezongen. Na dit gedeelte, dat ongeveer een half uur in beslag neemt, gaan de kinderen naar de kinderkerk.

Speciale diensten, waaronder gezinsdiensten, Paasdienst, Pinksterdienst, enz. worden voorbereid door de commissie voor bijzondere diensten.

Kinderkerk “De Goede Herder”

“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods” (Lucas 18:16)
Wij leven in een tijd waarin de waarden en normen sterk onder druk staan. Door de grote hoeveelheid informatie waarmee de kinderen dagelijks worden geconfronteerd, worden de bijbelse principes, en dus ook Gods principes, steeds meer weggedrukt.
Want: wat is waar, wat is waarheid en waar ligt hun houvast?
Wij hebben echter duidelijk opdracht gekregen om ook de ons toevertrouwde kinderen met de Here Jezus te confronteren en hen te leren wie Hij voor hen is, wie Hij kan en wil zijn. En we mogen hen leren dat de waarden en normen voor het dagelijks leven te vinden zijn in Gods Woord, de Bijbel.
De kinderkerk is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar is er een crèche.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een herdenking en verkondiging van het lijden en sterven van Jezus Christus totdat Hij komt. Door de tekenen van brood en wijn bevestigd de Here Jezus Zijn verbondenheid met Zijn gemeente en de gemeente beleeft de verbondenheid met Hem in Zijn dood en opstanding. Ieder die Jezus Christus als zijn Verlosser en Heer heeft aangenomen en wiens leven met dit getuigenis in overeenstemming is, mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Ook kinderen mogen deelnemen, dit ter beoordeling aan de ouders.
Het Heilig Avondmaal wordt ongeveer éénmaal in de zeven weken gevierd in de morgendienst.